Gebruiksvoorwaarden

Van kracht: Juli 2017

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn een bindende overeenkomst tussen u en STAAR en zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Websites (d.w.z. STAAR-Websites , alle mobiele STAAR-toepassingen en digitale STAAR-platforms en -diensten), die alle informatie, gegevens, instrumenten, afbeeldingen, clips, handelsmerken, producten, diensten en andere inhoud (samen "Inhoud") beschikbaar op of via de Websites omvatten.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U EEN VAN ONZE WEBSITES OPENT. TELKENS U EEN WEBSITE OPENT, GEEFT UW GEBRUIK UW VOLLEDIGE AANVAARDING EN AKKOORD AAN OM U TE HOUDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN HUN DAN ACTUELE VORM. ALS U DE VERMELDE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, GELIEVE DAN DE WEBSITE TE VERLATEN.

Aangezien we de Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen herzien, dient u ze regelmatig na te kijken.

Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan verleent STAAR u een beperkt recht om de Websites alleen te gebruiken voor uw eigen privé-, niet-commerciële informatiedoeleinden en om pagina's van de Websites alleen af te drukken in verband met dergelijk gebruik. U mag geen Inhoud, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo's en andere bronidentificatiesymbolen, -ontwerpen, -pictogrammen, -afbeeldingen of andere informatie, software of code die van een van de websites is verkregen, wijzigen, verspreiden, verzenden, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, doorgeven of verkopen. Het is verboden om een copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechtelijke vermelding of legenda op (of afgedrukt van) een van de Websites of op gedrukte pagina's te verwijderen. Bovendien is het verboden om alle of een deel van de Websites te ontleden, te decompileren, te reverse-engineeren, te demonteren of anderszins te deconstrueren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden aan STAAR.

Disclaimer medisch advies DE INHOUD OP EEN VAN DEZE WEBSITES WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN IS NIET BEDOELD ALS EEN SUBSTITUUT VOOR, OF VERVANGT GEEN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES. STAAR MAG ONGEVRAAGDE E-MAILS MET VERZOEK OM MEDISCH ADVIES NIET BEANTWOORDEN. BEZOEKERS MOETEN ALTIJD EEN PROFESSIONELE ZORGVERLENER IN DE GEZONDHEIDSSECTOR RAADPLEGEN ALVORENS EEN BESLISSING TE NEMEN, OF ACTIE TE ONDERNEMEN OF GEEN ACTIE ONDERNEMEN IN VERBAND MET EEN GEZONDHEIDSZORGPROBLEEM OF -KWESTIE DAT/DIE U OP WELK MOMENT DAN OOK HEEFT, NU OF IN DE TOEKOMST.

Privacyverklaring De Privacyverklaring van STAAR maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van een van de Websites geeft aan dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van deze informatie zoals uiteengezet in de privacyverklaring.

Auteursrechten De Websites en de Inhoud worden beschermd door een of meer auteursrechten, octrooien, databaserechten, handelsmerken, servicemerken en/of andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten die eigendom zijn van STAAR, z’n filialen en/of derden. U dient ervan uit te gaan dat alle Inhoud van de Websites auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt behalve zoals hierin voorzien en zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STAAR. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, wordt niets hierin geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder een auteursrecht van STAAR.

Handelsmerken Alle productnamen, logo's en servicemerken die op de Websites worden weergegeven en die worden geïdentificeerd door ® of ™ of in een andere vorm verschijnen dan die van de omringende tekst (gezamenlijk de "Handelsmerken") zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan STAAR of onze filialen, tenzij anderszins geïdentificeerd als eigendom van een andere entiteit. Niets hierin wordt geïnterpreteerd als het verlenen van een implicatie, uitsluiting of anderszins een licentie of recht, hetzij expliciet hetzij impliciet, onder een octrooi of handelsmerk van STAAR of een derde partij. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een handelsmerk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve om het product of de diensten van het bedrijf te identificeren.

Gebruikersverantwoordelijkheid Elke persoon neemt de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van de Websites op zich.

Afwijzing van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid IN GEEN GEVAL IS STAAR, ONZE FILIALEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, INFORMATIEVERSTREKKERS EN LICENTIEGEVERS, EN HUN RESPECTIEVELIJKE ERFGENAMEN EN RECHTVERKRIJGENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VOORBEELD-, BIJZONDERE (INCLUSIEF WINSTDERVING), PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET BESTAAN OF HET GEBRUIK VAN EEN VAN DE WEBSITES, ONGEACHT OF STAAR OF EEN VAN DE ANDERE HIERBOVEN GENOEMDE ENTITEITEN OF PERSONEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Dit omvat schade aan of virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren.

ALS U VERTROUWT OP DE WEBSITES OF ENIG(E) INFORMATIE, PRODUCT OF DIENST DIE VIA DE WEBSITES BESCHIKBAAR IS, DOET U DAT OP EIGEN RISICO. ER KUNNEN ZICH VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN/OF ANDERE PROBLEMEN VOORDOEN MET DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITES WORDEN GEPUBLICEERD OF VIA DE WEBSITES WORDEN GEPROMOOT. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Websites aan u verstrekt "ZOALS HET IS" EN STAAR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE.

STAAR WIJST HIERBIJ ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, DIE DOOR DE WET, HET CONTRACT OF ANDERSZINS ZIJN GECREËERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE WEBSITES EN HUN INHOUD.

STAAR GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE TIJDIG BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN, OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Controleer uw lokale wetgeving op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. In de mate dat STAAR niet, vanwege geldende wetgeving, afstand mag doen van enige impliciete garantie of z’n aansprakelijkheden mag beperken, zijn de omvang en de duur van dergelijke garantie en de mate van aansprakelijkheid van STAAR gelijk aan het minimum dat is toegestaan onder dergelijk toepasselijk recht.

U GAAT ERMEE AKKOORD STAAR, ZIJN FILIALEN, AGENTEN, VERKOPERS EN LICENTIEGEVERS, EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, EIGENAARS EN VERTEGENWOORDIGERS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ALLE VORDERINGEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN INBREUK DOOR U OP DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN EEN VAN DE WEBSITES, VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. STAAR behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die valt onder schadeloosstelling hieronder op zich te nemen. Geen enkele schikking die invloed heeft op de rechten of verplichtingen van STAAR mag worden getroffen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STAAR. U gaat er verder mee akkoord dat elke claim met betrekking tot de Websites binnen een jaar na het ontstaan ervan moet worden ingediend.

INDIEN DE IN DEZE VOORWAARDEN OPGENOMEN GARANTIE-UITSLUITINGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN OM WELKE REDEN DAN OOK NIET VAN TOEPASSING OF NIET AFDWINGBAAR ZIJN, DAN IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STAAR VOOR ELK TYPE SCHADE HIERONDER BEPERKT TOT HET LAAGSTE VAN DE TOTALE KOSTEN DIE U AAN STAAR HEEFT BETAALD GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID EN € 907.

Uw bevestiging van het gebruik van een van de Websites houdt in dat u akkoord gaat met het elektronisch afsluiten van overeenkomsten met STAAR.

INDIEN U INGEZETENE BENT VAN CALIFORNIË, DOET U AFSTAND VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE CALIFORNIA CIVIL CODE-SECTIE 1542, WAARIN STAAT: "EEN ALGEMENE ONTHEFFING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZE IN ZIJN VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE ONTHEFFING, DIE, INDIEN HEM BEKEND, ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL MOET HEBBEN BEÏNVLOED".

PRIVACYBESCHERMING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

Zorg ervoor dat u onze Privacyverklaring zorgvuldig leest om op de hoogte te zijn over de informatie die STAAR via de Websites verzamelt en hoe we deze verwerken.

Zonder beperking van de Privacyverklaringsvoorwaarden van STAAR, begrijpt u dat STAAR niet kan garanderen dat uw gebruik van de Websites en/of de door u via de Websites verstrekte informatie privé of veilig is. Behalve zoals uitdrukkelijk vereist door de wet, is STAAR niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig gebrek aan privacy of veiligheid dat u mogelijk ondervindt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en het beoogde gebruik van de Websites. STAAR behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als STAAR dit nodig acht om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke procedures of overheidsverzoeken of om de veiligheid van persoonlijke informatie en de Websites te beschermen.

Links naar andere Websites U bent vrij om een hypertekstlink naar een van de Websites te maken zo lang de link geen goedkeuring of sponsoring van u, uw bedrijf of uw website door STAAR vermeldt of impliceert. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STAAR, mag u de Inhoud van de Website niet framen of scrapen, noch een andere website of andere dienst voorzien van enige intellectuele eigendom van STAAR.

Links naar de Website van STAAR

STAAR moedigt andere websites aan om een link naar de Websites te plaatsen, op voorwaarde dat deze links voldoen aan de richtlijnen die hierin worden beschreven. Tenzij anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst tussen u en STAAR, moet u zich aan de volgende regels houden als u een link maakt naar een deel van de Websites of Inhoud: (i) elke link naar de Websites of Inhoud moet een tekst zijn alleen een link die duidelijk gemarkeerd is met "STAAR-inhoud", (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen de goodwill die verbonden is aan de merken van STAAR niet beschadigen of afzwakken, (iii) de link moet "verwijzen" naar de root domeinnaam van de STAAR Websites en niet naar andere pagina's binnen de Websites, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de link mogen niet de valse schijn wekken dat uw organisatie of entiteit gesponsord wordt door, aangesloten is bij, onderschreven wordt door of geassocieerd wordt met STAAR, (v) wanneer de link door een gebruiker wordt geselecteerd, moeten de Websites worden weergegeven op een volledig schermen niet binnen een "frame" op de linkende website of dienst, en (vi) STAAR behoudt zich het recht voor om z’n toestemming voor de link te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken.

Links van de Website van STAAR

De Websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze links worden alleen voor het gemak aangeboden. STAAR onderzoekt, verifieert en bewaakt geen websites van derden. STAAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de nauwkeurigheid van de informatie op andere websites of andere privacypraktijken van websites. STAAR is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit inhoud op andere websites. U bezoekt deze websites op eigen risico en onder voorbehoud van hun voorwaarden. Links naar websites van derden zijn geen verwijzing of aanbeveling van enige andere entiteit, item of dienst. U ontheft STAAR en zijn verbonden ondernemingen van alle schade die u zou kunnen oplopen en gaat ermee akkoord geen vorderingen tegen hen in te dienen die voortvloeien uit uw aankoop of gebruik van door derden geleverde informatie, producten en diensten.

Jurisdictie Deze Voorwaarden, evenals elke vordering die onder deze Voorwaarden zou kunnen ontstaan, worden uitsluitend beheerst door de wetten van de staat Californië. Het gebruik van van een van de Websites impliceert en is onderworpen aan de toestemming om alle vorderingen op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële voorschriften voor arbitrage van het Centrum voor Conflictoplossing. ELKE PARTIJ STEMT ERMEE IN AFSTAND TE DOEN VAN ELK RECHT OM DERGELIJKE VORDERINGEN VOOR EEN RECHTBANK TE BRENGEN. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van een scheidsrechter in de county van Los Angeles, Californië, voor de arbitrage van al deze vorderingen. U en STAAR gaan ermee akkoord dat u elk alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander kan indienen en niet als eiser of groepslid in een vermeende groep of actie of procedure door belangenbehartigers. Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of promotie voor een product of voor het gebruik van een product op een manier die niet is toegestaan door het land waarin de lezer zich fysiek bevindt . De Websites geven informatie over producten of toepassingen die mogelijk niet beschikbaar zijn in bepaalde landen. Sommige van de genoemde producten kunnen in bepaalde landen door regelgevende autoriteiten worden goedgekeurd of vrijgegeven voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen.

Toekomstgerichte verklaringen De Websites bevatten informatie die toekomstgericht is en die risico's en onzekerheden inhoudt, waaronder, zonder beperking, risico's en onzekerheden van onderzoek en ontwikkeling, klinische ontwikkeling, wettelijke goedkeuringen en het regelgevingsproces, onze afhankelijkheid van derdenfabrikanten, productcommercialisering, concurrentie, intellectuele eigendom (inclusief octrooien), productaansprakelijkheid en terugbetaling aan derden en andere risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden beschreven in onze periodieke verslagen die bij de Securities and Exchange Commission worden ingediend. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van dergelijke voorspellende informatie.

Voorbehoud van rechten STAAR behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving materiaal van de Websites te wijzigen of te verwijderen . Controleer regelmatig op updates, want we behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, en uw gebruik van de Website geeft aan dat u akkoord gaat met eventuele herzieningen van deze voorwaarden. Het niet afdwingen door STAAR van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of dergelijke bepaling. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze verbroken en dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere voorwaarden. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht in enig rechtsgebied, wordt dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is zodat dergelijke bepaling niet langer ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, en worden deze Voorwaarden geïnterpreteerd om de intentie die hierin tot uitdrukking komt te bereiken in de grootst mogelijke mate in het betreffende rechtsgebied. Een dergelijke wijziging, ongeldigheid of onafdwingbaarheid is strikt beperkt zowel tot dergelijke bepaling als tot dergelijk rechtsgebied.

STAAR kan zijn eigendom, zeggenschap of andere rechten te allen tijde zonder enige kennisgeving aan u doorgeven aan een partij. Uw rechten en plichten kunnen niet worden toegewezen zonder schriftelijke toestemming van STAAR. Niets in deze Voorwaarden voorziet een derde partij van enige oplossing, claim of rechtsvordering.

Geschillenbeslechting Bezoekers moeten contact opnemen met STAAR om eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Websites op te lossen.

Vragen over deze Voorwaarden Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected] of STAAR Surgical Company c/o Legal Dept., 1911 Walker Ave., Monrovia, CA 91016.